Obchodní podmínky

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elmaterm.cz/eshop/ Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.elmaterm.cz/eshop/ ELMATERM s.r.o. Dr. M. Horákové 534/78, 460 06, Liberec 6, IČ: 28691211, DIČ: CZ 28691211, a kupujícího.

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě.

4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou k dispozici na webových stránkách našeho internetového obchodu.

 

Objednávka zboží:

1. Seznam zboží na stránkách www.elmaterm.cz/eshop/ je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit v rekapitulaci nákupu. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

2. Objednávka je považována za závaznou ihned po jejím odeslání. Jako potvrzení o přijetí Vaší objednávky Vám bude zaslána e-mailem kopie objednávky.

3. Internetový obchod www.elmaterm.cz/eshop/ nabízí a dodává výrobky dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro prodej v ČR.

4. Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu objednávku zrušit. Ze strany kupujícího lze objednávku bezplatně zrušit 1 hodinu po jejím odeslání. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. V případě, že tyto situace nastanou, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvit se na dalším postupu. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

Cena a platební podmínky:

1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.elmaterm.cz/eshop/ a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.

2. Ceny nabízené v internetovém obchodě www.elmaterm.cz/eshop/ platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu www.elmaterm.cz/eshop/

3. Všechny ceny uvedené v katalogu jsou ve formátu (cena s DPH).

4. Pokud se z důvodu náhlé změny kursu CZK vůči USD nebo EUR nebo neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu, je prodávající oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky.

5. Za dodávky platí kupující při převzetí zboží hotově (dobírkou) nebo předem (bankovním převodem předem na základě zálohové faktury).

6. Zvolí-li kupující způsob platby předem, prodávající zašle zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude kupujícímu zaslané neprodleně po připsání platby na účet prodávajícího.

7. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

8. Pro smluvní obchodní partnery jsou platební podmínky dohodnuty individuálně.

 

Dodací podmínky:

1. Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod www.elmaterm.cz/eshop/ zavedené dopravce, Českou poštu a expresní balíkové služby PPL.

2. Ceník dopravy včetně všech podmínek je uveden na www.elmaterm.cz/eshop/

3. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu. Standardní termín expedice je 1-2 pracovní dny od ověření objednávky. Označení skladem znamená, že zboží je ihned k dispozici a bude odesláno nejpozději do dvou pracovní dní. Zboží, které není v době objednávky skladem, bude odesláno do 10 pracovních dnů (nebo dle upřesnění prodávajícího). V případě delšího termínu dodání, bude kupující informován prostřednictvím elektronické pošty. U objednávek specifického zboží, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem kupujícího. Nedodržení termínu expedice, dává kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu info@elmaterm.cz.

4. Prodávající odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

5. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zjistí-li kupující neúplnost dodávky (počet balení), zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit prodávajícímu anebo doručiteli zásilky.

6. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je kupující povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí prodávající brát zřetel.

7. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky akceptovaného prodávajícím, zavazuje se uhradit náklady na přepravu tohoto zboží v plné výši, včetně nákladů na balné, a to do 14 dní od obdržení pokynů k platbě.

 

Záruční podmínky:

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

2. Internetový obchod www.elmaterm.cz/eshop/ poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců (pokud není výrobcem stanoveno jinak).

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

4. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Reklamace:

1. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

2. Zboží zakoupené v internetovém obchodě www.elmaterm.cz/eshop/ reklamujte přímo v našem autorizovaném servisním středisku na adrese Elmaterm s.r.o., Dr. M. Horákové 534/78, 460 06, Liberec 6
tel: 485 107 796, email: info@elmaterm.cz.

3. Každý reklamovaný výrobek nám musí být zaslán spolu s kopií faktury a jeho záručním listem (pokud k danému výrobku existuje).

4. Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Poplatky za odeslání reklamovaného výrobku si hradí zákazník sám, s výjimkou rozporu zboží se smlouvou.

5. Je-li Kupující-spotřebitel, dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady dodavatel či servisní středisko vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Je-li Kupujícím-nikoli spotřebitel, tato lhůta není závazná.
Po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

6. Neoprávněná reklamace: Nebude-li zjištěna reklamovaná závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky, může záruční servis požadovat náhradu vzniklých nákladů za testování podle aktuálního servisního ceníku.

 

Právo odstoupení od smlouvy:

Zakoupili jste zboží, které pro vás není to pravé a chcete využít svého práva, vrátit jej v zákonné 14denní lhůtě? Níže najdete podmínky a doporučený postup.

 

Nárok na vrácení zboží

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo na odstoupení od smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v naší provozovně na Dr.M.Horákové 534/78, Liberec 6.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.


 

Kam a jak zboží vrátit

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit zasláním odstoupení od smlouvy elektronicky na e-mail (info@elmaterm.cz) nebo také korespondenčně na níže uvedenou adresu, a to zasláním odstoupení od smlouvy a zasláním zboží na adresu: Elmaterm s.r.o., Dr. M. Horákové 534/78, 460 06, Liberec 6


 

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 1.1.2014

Tepelná čerpadla a ohřívače vody NIBE Danfoss Devi